Google Docs: แบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกันหลายหน้า


การทำแบบฟอร์ม Google Docs ที่เชื่อมโยงหลายหน้า ซึ่งจะใช้คำตอบที่ถูกเลือกไว้ในหน้าก่อนเป็นตัวอ้างอิงเพื่อกำหนดเนื้อหาที่แสดงในหน้าถัดมาสามารถทำได้ดังนี้

เริ่มแรกให้ไปที่หน้าจอ "แก้ไขแบบฟอร์ม" เลือกประเภทของคำถามให้เป็นชนิด "หลายตัวเลือก" แล้วคลิกเลือกในช่อง "ไปที่หน้าเว็บโดยอ้างอิงคำตอบ" จากนั้นก็กำหนดหน้าที่จะเปลี่ยนไปของตัวเลือกแต่ละอัน

ซึ่งสามารถสร้างหน้าแบบฟอร์มเพิ่มขึ้นได้โดยเลือกที่ เพิ่มรายการ > ตัวแบ่งหน้า จากนั้นก็ใส่เนื้อหาในแต่ละหน้าได้ตามต้องการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มเชื่อมโยงหลายหน้าที่สร้างด้วย Google Docsอธิบายเพิ่มเติม
ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่มีวันเพิ่มเข้ามา โดยการแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน
การให้มีปีอธิกสุรทิน เพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 365.24218... ดังนั้นจึงต้องมีการปรับให้จำนวนวันต่อปีไม่คลาดเคลื่อนกับวิถีการโคจร
วิธีหาว่าปีใดที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ที่มีอยู่ทุกๆ 4 ปีหรือเรียกอีกชื่อว่าว่า "ปีอธิกสุรทิน" มีกฎคือ

กฎข้อที่ 1
ถ้านำเอาปีคริสตศักราชหารด้วย 4 ลงตัวถือว่าเป็นปีอธิกสุรทิน
(เช่นปี 2008 หรือ 2012)

กฎข้อที่ 2
เป็นข้อยกเว้นของกฎข้อที่หนึ่งคือ
ถ้าปีนั้นเป็นที่หารด้วย 100 ลงตัวให้เป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน ตามปกติ
(เช่นปี 1900 หรือ 1800 ซึ่งหารด้วย 4 ลงตัวและหารด้วย 100 ลงตัวด้วย ดังนั้นจึงเป็นปีปกติไม่ต้องเพิ่มวันที่ 29 ลงไป)

กฎข้อที่ 3
เป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อที่สอง โดยให้กลับไปทำตามกฎข้อที่หนึ่งเหมือนเดิมคือ
ถึงแม้ว่าปีนั้นจะหารด้วย 4 และ 100 ลงตัวแล้วก็ตาม แต่ถ้าหากปีนั้นเกิดหารด้วย 400 ลงตัว ก็ให้ปรับไปเป็นปีอธิกสุรทินอีกโดยต้องเพิ่มวันที่ 29 เข้าไปด้วยตามกฎข้อที่หนึ่ง
(เช่นปี 2000 หรือ 1600 ซึ่งหาร 4 ลงตัวและหารด้วย 100 ก็ลงตัว แต่ทว่ายังหารด้วย 400 ลงตัว ดังนั้นจึงเพิ่มวันที่ 29 ได้)

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น