Photoshop: ใส่กรอบรูปด้วย Canvas


ขั้นตอนที่ 1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา


ขั้นตอนที่ 2. ไปที่แถบเมนูด้านบนแล้วเลือกที่ 'Image > Canvas Size...'


ขั้นตอนที่ 3. เลือกลูกศรในช่อง 'Relative'


ขั้นตอนที่ 4. กำหนดขนาดกรอบที่ต้องการ ทั้งแนวนอน (Width) และแนวตั้ง (Height) ซึ่งกรอบจะถูกใส่เข้าในทั้งสองด้านของแต่ละแนวด้วยระยะที่เท่ากัน

ขั้นตอนที่ 5. เลือกสีของกรอบรูป

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น