Photoshop: อักษรแผ่รังสี (Radiation Text)


ขั้นตอนที่ 1. เริ่มจากสร้่างไฟล์ Photoshop ขึ้นใหม่ในขนาด 300x300 ให้เทพื้นหลังเป็นสีดำ

ขั้นตอนที่ 2. พิมพ์คำที่ต้องการลงไป โดยในตัวอย่างนี้ใช้ตัวอักษรแบบ "Arial Rounded MT Bold" ขนาด 60 pt (ส่วนสีของตัวอักษรจะเป็นสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขาวกับดำเพราะมันจะกลืนกับพื้นหลังเวลาทำตามขั้นตอน) จากนั้นกด Ctrl ที่เลเยอร์ตัวอักษรเพื่อสร้าง selectionขั้นตอนที่ 3. ปรับค่า Selection ที่สร้างขึ้นดังนี้
ไปที่ Select > Modify > Expand ตั้งค่า Expand By: 3 หลังจากนั้นให้
ไปที่ Select > Modify > Feather ตั้งค่า Feather Radius: 5
ขั้นตอนที่ 4. สร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่ใต้เลเยอร์ตัวอักษรโดยตั้งชื่อเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นใหม่ว่า Layer 1 แล้วเทสีขาวลงไปขั้นตอนที่ 5. ไปที่เลเยอร์ตัวอักษรแล้วเลือกเปลี่ยนสีตัวอักษรที่พิมพ์ไว้ให้กลายเป็นสีดำ


ขั้นตอนที่ 6. ไปที่ Layer 1 เลือก Layer > Layer Style > Outer Glow จากนั้นให้กดเลือกที่แถบสี Gradient


ขั้นตอนที่ 7. จากนั้นปรับค่าใน Gradient Editor ดังนี้


ตั้งค่าของ Stops ในแถบด้านบนว่า
A > Opacity: 100, Location: 0
B > Opacity: 50, Location: 100

ตั้งค่าของ Stops ในแถบด้านล่างว่า
C > Color: #ffffff, Location: 0
D > Color: #ffffff, Location: 5
E > Color: #ffff00, Location: 16
F > Color: #32a300, Location: 65
G > Color: #00610e, Location: 100

ขั้นตอนที่ 8. ไปที่ Window > Animation โดยใช้แบบ Animation (Frames) จากนั้นเลือกที่
Selects frame delay time > Other แล้วปรับค่า Set Delay: 0.15  และตั้งค่า looping options เป็นแบบ Forever


ขั้นตอนที่ 9. คลิกเลือกที่ Duplicates selected frames จำนวน 2 ครั้ง เพื่อคัดลอกเฟรมแรกเพิ่มขึ้นอีกสองเฟรม


ขั้นตอนที่ 10. เลือกเฟรม 2 ไว้แล้วไปที่ Layer 1 แล้วเลือก Layer > Layer Style > Outer Glow และปรับค่าของ Structure ให้ Opacity: 0


ขั้นตอนที่ 13. เลือกเฟรม 2 ไว้จากนั้นเลือกที่ Tweens animation frames แล้วปรับค่า Frames to Add: 4 โดยเมื่อทำแล้วในขณะนี้ก็จะมีทั้งหมด 7 เฟรม


ขั้นตอนที่ 12. เลือกเฟรม 7 ไว้จากนั้นเลือกที่ Tweens animation frames แล้วปรับค่า Frames to Add: 4 โดยเมื่อทำแล้วในขณะนี้ก็จะมีทั้งหมด 11 เฟรม


ขั้นตอนที่ 13. ลบเฟรมที่ 11 ทิ้งไป

ขั้นตอนที่ 14. เลือก File > Save for Web & Devices โดยให้เลือกเซฟเป็น GIF ก็จะได้อนิเมชั่นตามต้องการ

Post Status
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น